داخلی

سینی کارتریج تونر

کارتریج های تونر را نصب کنید. کارتریج های تونر Y (زرد)، M (قرمز)، C (آبی) و K (مشکی) را به ترتیب از عقب به جلو در شیارها قرار دهید. روش تعویض کارتریج تونر
6X93-01F