سینی چند منظوره

راهنماهای کاغذ

راهنماهای کاغذ را دقیقاً روی عرض کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می گیرد. برای رها کردن قفل و لغزاندن راهنمای کاغذ، اهرم رهاسازی قفل را که با پیکانی در شکل علامت گذاری شده است فشار دهید.

سینی کاغذ

زمان بارگذاری کاغذ، سینی کاغذ را بیرون بکشید.
6X93-01H