قرار دادن کاغذ در سینی چند منظوره

زمانی که می خواهید بر روی کاغذی که در کشوی کاغذ بارگذاری نشده چاپ کنید، کاغذ را در سینی چند منظوره بارگذاری کنید. کاغذی را که معمولاً استفاده می کنید در کشوی کاغذ بارگذاری کنید. قرار دادن کاغذ درون کشوی کاغذ
حتماً کشوی کاغذ را در دستگاه قرار دهید
دستگاه فقط زمانی چاپ می کند که کشوی کاغذ در دستگاه قرار گرفته باشد، حتی اگر کاغذ در سینی چند منظوره بارگذاری شده باشد. پیام خطا در صورتی نشان داده می شود که بخواهید بدون قرار دادن کشوی کاغذ چاپ کنید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه A5
زمان تنظیم اندازه کاغذ، به جهت کاغذ فعلی توجه داشته باشید. تعیین اندازه و نوع کاغذ در سینی چند منظوره
جهت افقی
جهت عمودی
1
درپوش را باز کنید.
برای باز کردن درپوش هر دو طرف آن را نگه دارید.
2
سینی کاغذ را بیرون بکشید.
3
راهنماهای کاغذ را باز کنید.
اهرم رهاسازی قفل را فشار دهید تا راهنماهای کاغذ به بیرون بلغزند.
4
تا میزان مناسب، کاغذ در سینی چند منظوره قرار دهید.
کاغذ را طوری بارگذاری کنید که سمت چاپی کاغذ به طرف بالا باشد.
دسته کاغذ را به خوبی باد دهید و روی سطح صافی به آن ضربه بزنید تا لبه ها تراز شوند.
زمان بارگذاری کاغذ، از خط محدوده بارگذاری فراتر نروید
دقت کنید که دسته کاغذ بیشتر از خط محدوده بارگذاری بیشتر نشود (). بارگذاری تعداد زیادی کاغذ می تواند موجب گیر کردن کاغذ شود.
زمان بارگذای پاکت نامه یا کاغذ دارای آرم، به بارگذاری پاکت نامه یا بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده مراجعه کنید.
5
راهنماهای کاغذ را با لبه های کاغذ تراز کنید.
راهنماهای کاغذ را به طرف داخل بلغزانید تا با لبه های کاغذ تراز شوند.
تراز راهنماهای کاغذ با لبه های کاغذ
راهنماهای کاغذی که بسیار شل یا بسیار سفت هستند می تواند موجب عدم تغذیه یا گیر کردن کاغذ شود.
»
به تعیین اندازه و نوع کاغذ در سینی چند منظوره ادامه دهید
چاپ بر روی پشت کاغذ چاپ شده (چاپ دستی دوطرفه)
می توانید روی پشت کاغذ چاپ شده چاپ کنید. هر نوع تاخوردگی روی کاغذ چاپ شده را صاف کنید و آن را در کشوی کاغذ (قرار دادن کاغذ درون کشوی کاغذ) یا سینی چند منظوره قرار دهید طوری که طرف چاپ رو به بالا باشد (قبلاً طرف چاپ شده رو به پایین بوده است).
هنگام استفاده از سینی چند منظوره، هر بار که چاپ می کنید یک برگه از کاغذ را بارگذاری کنید.
فقط می توانید از کاغذ چاپ شده با این دستگاه استفاده کنید.
نمی توانید روی طرفی که قبلاً چاپ شده است چاپ کنید.
اگر نتیجه چاپ شده کم رنگ است، منبع کاغذ هدف را روی <On> در ‎‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎‎ تنظیم کنید. ‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎
اگر از کاغذ اندازه A5 استفاده می کنید ممکن است طرف پشت آن به درستی چاپ نشود.
6X93-028