روشن کردن دستگاه

این بخش نحوه روشن کردن دستگاه را توضیح می دهد.
1
دقت کنید دوشاخه محکم در پریز برق وارد شده باشد.
2
کلید برق را فشار دهید.
صفحه شروع نشان داده می شود. پانل عملیات
می توانید صفحه ای که ابتدا زمان روشن کردن دستگاه نشان داده می شود را انتخاب کنید. <Default Screen After Startup/Restoration>
6X93-01L