خاموش کردن دستگاه

این بخش نحوه خاموش کردن دستگاه را توضیح می دهد.
1
کلید برق را فشار دهید.
ممکن است خاموش شدن دستگاه کمی طول بکشد. تا زمانی که نمایشگر خاموش نشده کابل برق را جدا نکنید.
برای راه اندازی مجدد دستگاه، حداقل 10 ثانیه بعد از خاموش کردن دستگاه صبر کنید.
همچنین، می‌توانید دستگاه را از طریق رایانه خاموش کنید. خاموش کردن دستگاه از طریق عملیات از راه دور
می توانید زمانی را برای هر روز هفته مشخص کنید و تنظیمی را پیکربندی کنید تا به طور خودکار دستگاه را خاموش کند. خاموش شدن در زمان تعیین شده
6X93-01R