تنظیم کیفیت تصویر

اگر نتایج چاپ رضایتبخش نیستند مثلاً کیفیت چاپ پایین است، بازتولید رنگ کیفیت ضعیفی دارد یا رنگ چاپ تطابق ندارد، تنظیم زیر را انجام دهید.

تنظیم خودکار درجه بندی رنگ

گر تراکم یا روشنایی رنگ ها در نتایج چاپی و اسناد اصلی فرق دارند، <Auto Adjust Gradation> را برای بهبود بازتولید رنگ انجام دهید. تنظیم درجه بندی رنگ

تصحیح عدم تطابق رنگ چاپ

اگر رنگ های نتایج چاپ تار هستند، <Correct Print Color Mismatch> را انجام دهید. این مشکل ممکن است در اثر عدم تطابق رنگ ایجاد شود. تصحیح "عدم تطابق رنگ چاپ"

تنظیم موقعیت چاپ

می توانید زمانی که تصویر چاپ شده اریب است یا بخشی از تصویر خارج از محدوده چاپ قرار می گیرد، موقعیت چاپ را تنظیم کنید. تنظیم موقعیت چاپ
6X93-068