تنظیم موقعیت چاپ

اگر سند در مرکز یا خارج از محدوده قابل چاپ، چاپ می شود، موقعیت چاپ را تنظیم کنید. می توانید موقعیت چاپ را برای هر منبع کاغذ تنظیم کنید. می توانید موقعیت چاپ را در محدوده 5.0- میلی متر تا 5.0+ میلی متر در فواصل ‏0.1 میلی متر تنظیم کنید.
بررسی جهت و فاصله برای تنظیم
زمان تنظیم موقعیت چاپ، جهت را با استفاده از "+" و "-" و فاصله را با استفاده از "میلی متر" تنظیم کنید. برای ‎‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎‎، مقداری با علامت "+" مشخص کنید تا موقعیت چاپ در جهت بالا به پایین تغییر کند. برای ‎‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎‎، مقداری با علامت "+" برای تغییر موقعیت چاپ در جهت چپ به راست مشخص کنید. برای تغییر در جهت عکس، مقداری با علامت "-" مشخص کنید.
‎‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎‎
‎‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎‎
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality> را انتخاب کنید.
3
<Adjust Print Position> را انتخاب کنید.
4
منبع کاغذ را انتخاب کنید.
هنگامی که ماژول تغذیه کاست نصب باشد، کشوی کاغذ نیز نمایش داده می‌شود.
5
ترکیب جهت تنظیم و طرف چاپ را انتخاب کنید.
6
یک مقدار تنظیم مشخص کنید.
7
<Apply> را انتخاب کنید.
تنظیم موقعیت چاپ برای همه کارهای چاپی
می توانید از <Function Settings> در منوی تنظیم پانل عملیات برای تنظیم موقعیت چاپ برای همه کارهای چاپی بدون در نظر گرفتن منبع کاغذ استفاده کنید. موقعیت چاپ در فواصل ‏0.5 میلی متر بین ‏50.0- میلی متر و ‏50.0+ میلی متر قابل تنظیم است. <Offset Short Edge/Offset Long Edge>
6X93-06C