تصحیح "عدم تطابق رنگ چاپ"

عدم تطابق رنگ چاپ اشاره به تغییر محل رنگ هاست که ممکن است زمان چاپ یک تصویر با چند کارتریج تونر اتفاق بیفتد. عدم تطابق رنگ چاپ می تواند منجر به تار شدن نتایج چاپی شود. اگر عدم تطابق رنگ چاپ اتفاق افتاد، روش کالیبراسیون زیر را انجام دهید.
ممکن است کالیبراسیون مکرر روی عمر کارتریج های تونر تأثیر بگذارد.
هنگامی که مقدار باقیمانده تونر در کارتریج ها کم باشد، انجام کالیبراسیون ممکن است منجر به اختلال در توازن رنگ شود. اگر این پدیده در واقع پس از کالیبراسیون رخ دهد، توصیه می‌شود هر نوع کارتریج تونری که مقدار تونر باقیمانده آن کم است جایگزین کنید. بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی
دستگاه تنظیم خودکار (کالیبراسیون خودکار) را مطابق با تغییرات ایجاد شده در شرایط استفاده یا شرایط محیطی انجام می‌دهد.
می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که این تنظیم را به طور خودکار بعد از روشن شدن آن انجام دهد. <Auto Correction Settings>
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality> را انتخاب کنید.
3
<Correct Print Color Mismatch> را انتخاب کنید.
4
<Start> را انتخاب کنید.
تنظیم شروع می شود.
6X93-06A