تمیز کردن قسمت بیرونی

به طور منظم قسمت بیرونی دستگاه را تمیز کنید به ویژه اطراف شکاف های تهویه تا دستگاه در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
1
قبل از تمیز کردن دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق متناوب جدا کنید.
زمانی که دستگاه را خاموش می کنید، داده ای که منتظر چاپ است حذف می شود.
2
قسمت بیرونی دستگاه و شکاف های حافظه را تمیز کنید.
از یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب با آب یا ماده شوینده ملایم رقیق شده با آب استفاده کنید.
برای شکاف های تهویه، به  طرف جلو بروید.
3
صبر کنید تا قسمت بیرونی دستگاه کاملاً خشک شود.
4
دوباره سیم برق را وصل نموده و دستگاه را روشن کنید
6X93-063