تمیز کردن منظم

دستگاه را به طور منظم تمیز کنید تا از بد شدن کیفیت چاپ جلوگیری کنید و مطمئن باشید با ایمنی و به راحتی می توانید از دستگاه استفاده کنید.
جایی که باید تمیز کنید
 قسمت بیرونی دستگاه و شکاف های تهویه
 قطعه تثبیت داخلی و تسمه انتقال
6X93-062