تمیز کردن تسمه انتقال (ITB)

ممکن است کثیفی مربوط به تسمه انتقال داخل دستگاه باشد که کیفیت چاپ را پایین می آورد. برای تمیز کردن تسمه انتقال، روش زیر را انجام دهید. توجه داشته باشید نمی توانید زمانی که دستگاه اسنادی منتظر چاپ دارد به تمیز کردن تسمه انتقال بپردازید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance> را انتخاب کنید.
3
<Clean ITB> را انتخاب کنید.
4
<Start> را انتخاب کنید.
تمیز کردن شروع می شود. زمانی که پیامی ظاهر می شود و اعلام می کند تمیز کردن کامل است، را برای برگشت به صفحه Home فشار دهید.
6X93-065