مقداردهی اولیه تنظیمات

می توانید تنظیمات زیر را بازیابی کنید:

مقداردهی اولیه منو

می توانید تنظیمات دستگاه را بازیابی کنید (لیست منوی تنظیمات). بسته به تنظیمات انتخابی، ممکن است لازم باشد بعد از مقداردهی اولیه دوباره دستگاه را راه اندازی کنید.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Initialize Menu>‏  موردی را که می‌خواهید مقداردهی اولیه انجام دهید  <Yes>‏  انتخاب کنید (در صورت نیاز دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید)
می‌توانید تنظیمات را فقط برای <Network> در <Preferences> بازیابی کنید.
<Menu>‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Initialize Network Settings>‏  <Yes>‏  <OK>‏  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید

مقداردهی اولیه کلید و گواهی

می توانید تنظیمات کلید و گواهی و گواهی CA را بازیابی کنید. توجه داشته باشید همه کلیدها و گواهی ها و گواهی های CA ثبت شده در دستگاه (به جز کلیدها و گواهی های CA از قبل نصب شده) بعد از مقداردهی اولیه حذف می شوند.
بعد از مقداردهی اولیه، عملکردهایی که به کلید و گواهی نیاز دارند مانند ارتباط رمزگذاری شده TLS و IKE ارتباط IPSec در دسترس نخواهند بود. برای استفاده از این عملکردها، تنظیمات را برای کلید و گواهی پیکربندی کنید و دوباره عملکردها را فعال نمایید.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Initialize Key and Certificate>‏  <Yes>‏ 

مقداردهی اولیه همه داده ها/تنظیمات

اینکار بازیابی همه داده ها و تنظیمات دستگاه از جمله گزارشات به مقادیر پیش فرض کارخانه را فعال می کند. اینکار از فاش شدن داده های حساس زمان تعویض یا از بین بردن دستگاه جلوگیری می کند. زمانی که روند مقداردهی اولیه تمام شد، دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.
قبل از مقداردهی اولیه، دقت کنید سندی در حال پردازش یا در انتظار پردازش نباشد. این اسناد زمان انجام مقداردهی اولیه حذف می شوند.
بری استفاده از دستگاه بعد از مقداردهی اولیه آن، لازم است همه تنظیمات را از ابتدا پیکربندی کنید.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <Initialize All Data/Settings>‏  <Yes>‏  <Yes>
6X93-051