مدیریت دستگاه

برای کاهش خطرات مربوط به استفاده از این دستگاه، مانند فاش شدن اطلاعات شخصی یا استفاده غیرمجاز توسط اشخاص ثالث، به اقدامات امنیتی مؤثر و ثابتی نیاز است. مدیر سیستم باید تنظیمات مهم مانند امتیازات دسترسی و تنظیمات امنیتی را مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود دستگاه با ایمنی استفاده می شود.

پیکربندی سیستم مدیریت اصلی

آماده بودن برای خطرات ناشی از سهل انگاری یا استفاده نادرست

اطمینان از مدیریت مؤثر

مدیریت تنظیمات و پیکربندی سیستم

6X93-03U