محدود کردن ارتباط با استفاده از دیوارهای آتش

بدون ایمنی مناسب، اشخاص ثالث غیرمجاز می توانند به رایانه ها و سایر دستگاه های ارتباطی که به شبکه وصل هستند دسترسی داشته باشند. برای جلوگیری از این دسترسی غیرمجاز، تنظیمات را برای فیلتر بسته مشخص کنید، ویژگی که ارتباط با دستگاه ها را با آدرس های IP تعیین شده یا آدرس های MAC محدود می کند.
6X93-042