محدود کردن چاپ از رایانه

می توانید با محدود کردن اسناد قابل چاپ از رایانه به اسناد چاپ ایمن تا حد زیادی خطر فاش شدن اطلاعات را کاهش دهید (چاپ سند ایمن شده با PIN (چاپ ایمن)).
<Menu>‏  <Function Settings>‏  <Secure Print>‏  <Restrict Printer Jobs>‏  <On>‏ <Apply>‏  <OK>‏  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید
6X93-04H