محدود کردن عملکردهای دستگاه

ممکن است برخی از عملکردهای دستگاه بندرت استفاده شود یا فرصت هایی برای استفاده نادرست ارائه کنند. برای اهداف امنیتی، می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا قابلیت های خود را با غیرفعال کردن نسبی یا کامل این عملکردها محدود کند.
محدود کردن چاپ از رایانه
می توانید "چاپ از رایانه" را فقط به اسناد ایمن محدود کنید تا فقط زمانی که PIN در دستگاه وارد می شود کار چاپی انجام شود. محدود کردن چاپ از رایانه
محدود کردن عملکردهای USB
اتصال USB موجب اتصال آسان با دستگاه های محیطی می شود ولی ممکن است با خطرات امنیتی همچون فاش شدن اطلاعات هم همراه باشد. می توانید اتصال USB با رایانه یا ذخیره در دستگاه حافظه USB را محدود کنید. محدود کردن عملکردهای USB‏
غیرفعال کردن ارتباط HTTP
زمانی که عملیاتی از طریق شبکه انجام نمی شود مثلاً زمانی که از دستگاه از طریق اتصال USB استفاده می شود، می توانید ارتباط HTTP را برای جلوگیری از هک شدن از طریق درگاه HTTP غیرفعال کنید. غیرفعال کردن ارتباط HTTP‏
غیرفعال کردن مدیریت از راه دور
زمانی که Remote UI (واسط کاربر از راه دور) استفاده نمی شود، می توانید عملکردها را غیرفعال کنید تا از عملیات از راه دور غیرمجاز از طریق Remote UI (واسط کاربر از راه دور) جلوگیری شود. غیرفعال کردن Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
6X93-04F