تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

می توانید تنظیمات مختلف دستگاه را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تغییر دهید. بیشتر تنظیمات هم می تواند در دستگاه تنظیم شود ولی برخی تنظیمات تنها با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) قابل انجام است. این بخش جریان اصلی تغییر تنظیمات دستگاه با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را توضیح می دهد.
برخی از تنظیمات فقط زمانی تغییر می کنند که وارد حالت مدیر سیستم شده باشید.
ممکن است برخی از تنظیمات به عملیاتی نیاز داشته باشند که با روش های توضیح داده شده در اینجا فرق داشته باشد.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی تنظیمی که می خواهید در منو پیکربندی کنید در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
4
در صورت نیاز روی لینک کلیک کنید تا صفحه دلخواه نشان داده شود.
5
روی [Edit] کلیک کنید.
6
تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
7
روی [OK] کلیک کنید.
8
در صورت نیاز دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
برای اطلاعات درباره اینکه لازم است دستگاه را راه اندازی کنید، پیام روی صفحه ویرایش را مشاهده کنید.
6X93-04W