مدیریت دستگاه از رایانه (Remote UI (واسطه کاربر از راه دور))

با استفاده از مرورگر وب برای راه اندازی دستگاه از راه دور، می توانید اسنادی را که منتظر چاپ هستند یا وضعیت دستگاه را بررسی کنید. همینطور می توانید تنظیمات مختلفی را ایجاد کنید. می توانید بدون اینکه میز خود را ترک کنید اینکار را انجام دهید و مدیریت سیستم را راحت تر انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر درباره نیازمندی های سیستم برای Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، به محیط سیستم مراجعه کنید.
عملکردهای Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
اصول اولیه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
6X93-04R