تنظیم امتیازات دسترسی

برای محافظت دستگاه در برابر دسترسی غیرمجاز، فقط به کاربران دارای امتیاز دسترسی اجازه دهید از آن استفاده کنند. امتیازات دسترسی به صورت جداگانه برای مدیران سیستم، کاربران عمومی و Remote UI (واسط کاربر از راه دور) تنظیم می شود. زمانی که امتیازات تنظیم شد، کاربر باید شناسه یا PIN را برای چاپ یا تغییر تنظیمات وارد کند.
تنظیم یک حساب با امتیازات دسترسی کامل "شناسه مدیر سیستم" برای مدیر سیستم نامیده می شود. ثبت حساب "شناسه بخش" نامیده می شود که به شما اجازه می دهد کاربران عمومی را مدیریت کنید. با استفاده از شناسه بخش، می توانید یک PIN برای استفاده از این دستگاه تنظیم کنید و همینطور تعداد صفحات چاپ شده برای هر شناسه بخش را هم دنبال کنید. و با تنظیم PIN دسترسی Remote UI (واسط کاربر از راه دور) می توانید استفاده از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را محدود کنید.
System Manager ID
شناسه مدیر سیستم یک حساب با امتیازات دسترسی کامل است. اگر یک شناسه مدیر سیستم مشخص کنید، لازم است با استفاده از اطلاعات شناسه مدیر سیستم وارد سیستم شوید تا به مواردی که به امتیازات مدیر سیستم نیاز دارد مانند <Network> و <Management Settings> دسترسی داشته باشید. توصیه می کنیم شناسه مدیر سیستم را تنظیم و ثبت کنید. در غیر اینصورت هر فردی می تواند تنظیمات دستگاه را تغییر دهید. تنها یک شناسه مدیر سیستم می تواند ثبت شود. تنظیم PIN و شناسه مدیر سیستم
شناسه بخش (Department ID Management)
می توانید با ثبت یک شناسه بخش، امتیازات دسترسی را برای یک کاربر (یا گروهی از کاربران) مشخص کنید. می توانید چندین شناسه بخش ثبت کنید. اگر زمانی که شناسه های بخش فعال هستند، کاربری بخواهد از دستگاه استفاده کند، یک صفحه ورود نشان داده می شود و کاربر باید PIN و شناسه بخش خود را برای استفاده از دستگاه وارد کند. اطلاعاتی مانند اینکه چه تعداد صفحات برای هر شناسه بخش چاپ شده گردآوری می شود. تنظیم مدیریت شناسه بخش
PIN مربوط به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) (Remote UI Access PIN)
این PIN برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) است. تنها کاربرانی که PIN را می دانند می توانند به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) دسترسی داشته باشند. تنظیم PIN مربوط به Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
6X93-03W