تنظیم PIN مربوط به Remote UI (واسط کاربر از راه دور)

شما می توانید برای دسترسی به Remote UI (واسط کاربر از راه دور) یک پین تنظیم کنید. همه کاربران از یک PIN مشترک استفاده می کنند.
زمانی که مدیریت شناسه بخش فعال است، تنظیم این قسمت لازم نیست. تنظیم مدیریت شناسه بخش
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Management Settings> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<License/Other>‏ <Remote UI Settings>‏ <Restrict Access> را انتخاب کنید.
4
<On> را انتخاب کنید.
5
PIN دسترسی ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را مشخص کنید.
PIN را وارد کنید، و <Apply> را انتخاب نمایید.
صفحه تأیید نشان داده می شود. یکبار دیگر PIN را برای تأیید وارد کنید.
نمی توانید PIN که فقط شامل صفر است مانند "00" یا "0000000" را ثبت کنید.
PIN را فراموش نکنید. اگر PIN خود را فراموش کردید، از روش فوق برای تنظیم PIN جدید استفاده کنید.
اگر <Management Settings> مقداردهی شود
پین دسترسی ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نیز مقداردهی می شود. بعد از مقداردهی، پین را بازنشانی کنید. ‎<Initialize Menu>‎
6X93-040