اتصال به دستگاه های همراه

دو روش برای اتصال دستگاه همراه به دستگاه وجود دارد: اتصال از طریق یک روتر LAN بی سیم و ارتباط بی سیم و مستقیم با دستگاه. طبق محیط ارتباطی و دستگاهی که در حال استفاده از آن هستید، روش اتصال را انتخاب کنید. ارتباط با دستگاه های همراه را از <Mobile Portal> (صفحه Home‏) انجام دهید.

اتصال از طریق روتر LAN بی سیم

درست مانند اتصال رایانه به دستگاه، دستگاه همراه را از طریق روتر LAN بی سیم به دستگاه وصل کنید. اتصال از طریق روتر LAN بی سیم (اتصال LAN)

اتصال مستقیم

به طور مستقیم دستگاه همراه را به صورت بی سیم بدون استفاده از LAN بی سیم به دستگاه وصل کنید. این امکان وجود دارد که فوراً به صورت بی سیم حتی خارج از محیط LAN بی سیم به دستگاه وصل شوید. اتصال مستقیم (حالت نقطه دستیابی)
6X93-03A