مدیریت دستگاه با کنترل از راه دور

می‌توانید از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از مرورگر وب تبلت یا تلفن هوشمند استفاده کنید. می‌توانید وضعیت دستگاه را تأیید کنید یا تنظیمات مختلفی را از دستگاه همراه انجام دهید. دقت داشته باشید ممکن است صفحه ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) در برخی از دستگاه‌ها و در برخی از محیط‌ها به‌درستی نشان داده نشود.

راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور) از دستگاه های همراه

آدرس IP دستگاه را در مرورگر وب وارد کنید تا Remote UI (واسط کاربر از راه دور) راه اندازی شود. قبل از عملیات، آدرس IP تنظیم شده برای دستگاه را تأیید کنید (مشاهده تنظیمات شبکه). اگر ناشناخته است، از مدیر شبکه سؤال کنید.
1
مرورگر وب دستگاه همراه را راه اندازی کنید.
2
در ستون ورود آدرس، "http://<the IP address of the machine>/" را وارد کنید.
اگر می خواهید از آدرس IPv6 استفاده کنید، آدرس IPv6 را در کروشه قرار دهید.
به عنوان مثال: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
برای "نسخه تلفن هوشمند" Remote UI (واسط کاربر از راه دور)، بخشی از موارد نشان داده شده حذف می شوند. اگر می خواهید همه موارد را تأیید کنید، به "نسخه رایانه" مراجعه کنید.
6X93-03S