مشاهده تنظیمات شبکه

آدرس IP به درستی پیکربندی نمی شود اگر به صورت "0.0.0.0" نشان داده شود.
اتصال دستگاه به یک پل یا هاب تعویض کننده ممکن است موجب از دست رفتن اتصال شود حتی زمانی که آدرس IP به درستی پیکربندی شده باشد. با تنظیم یک فاصله زمانی خاص قبل از شروع ارتباط دستگاه، این مشکل را حل کنید. تنظیم زمان انتظار برای اتصال به شبکه
می توانید لیستی از تنظیمات شبکه فعلی را چاپ کنید. لیست داده کاربر/لیست داده مدیر

مشاهده تنظیمات IPv4

<Status Monitor>‏  <Network Information>‏  <IPv4>‏  تنظیم را برای مشاهده انتخاب کنید  تنظیمات را بررسی کنید

مشاهده تنظیمات IPv6

<Status Monitor>‏  <Network Information>‏  <IPv6>‏  تنظیم را برای مشاهده انتخاب کنید  تنظیمات را بررسی کنید

مشاهده آدرس MAC برای LAN سیم دار

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Ethernet Driver Settings> را انتخاب کنید.
آدرس MAC نشان داده می شود.

مشاهده اطلاعات و آدرس MAC برای LAN بی سیم

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Wireless LAN Settings> را انتخاب کنید.
4
پیام ظاهر شده را بخوانید، و <OK> را انتخاب کنید.
5
<Connection Information> را انتخاب کنید.
6
تنظیم را برای مشاهده انتخاب کنید.
مشاهده اطلاعات امنیتی
برای مشاهده اطلاعات WEP و WPA/WPA2-PSK، گزینه <Security Settings> را انتخاب کنید.
مشاهده از صفحه <Status Monitor>
<Wireless LAN Status> و <Latest Error Information> از <Status Monitor> قابل مشاهده است.
<Status Monitor>‏  <Network Information>‏  <Network Connection Type>‏  تنظیم را برای مشاهده انتخاب کنید
6X93-00R