<Function Settings>

مورد
توضیحات
این بخش تنظیمات مشترک برای هر عملکرد را توضیح می دهد.
این بخش، نحوه تعیین تنظیمات چاپگر را توضیح می دهد.
این بخش نحوه تعیین تنظیمات برای دریافت فاکس های اینترنتی را توضیح می دهد.
این بخش تنظیمات چاپ فایل های ذخیره شده را توضیح می دهد.
این بخش تنظیمات چاپ ایمن را توضیح می دهد.
6X93-05F