<Receive>

همه تنظیمات مربوط به دریافت فاکس های اینترنتی با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.

<Common Settings>

عملیات هایی را مشخص کنید که می بایست زمانی که مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است انجام شوند.
<Continue Print. When Cart. Low>
اگر زمانی که فاکس های اینترنتی دریافت می شوند مقدار باقیمانده کارتریج تونر کم است، آنها چاپ نمی شوند. با اینحال، اگر این عملکرد فعال باشد، هنوز هم می توانید به چاپ ادامه دهید حتی اگر مقدار باقیمانده در کارتریج تونر کم باشد.
<Off>
<On>
زمانی که این عملکرد فعال است، ممکن است فاکس های اینترنتی کم رنگ یا تار شوند. از آنجا که اسناد دریافتی ذخیره نمی شوند لازم است در صورت ناخوانا بودن از فرستنده بخواهید دوباره سند را ارسال کند.

<I-Fax Settings>

تنظیمات را برای چاپ اسناد فاکس اینترنتی دریافتی پیکربندی کنید.
<Print on Both Sides>
سند دریافتی را بر روی دو طرف کاغذ چاپ می کند.
<Off>
<On>
<RX Print Size>
اندازه کاغذ مورد استفاده برای چاپ را مشخص کنید.
<A4>
<LTR>
‎<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>‎
‎<LETTER (Government)‎>‎
‎<LEGAL (Government)‎>‎
‎<LEGAL (India)‎>‎
‎<FOOLSCAP (Australia)‎>‎
‎<OFICIO (Brazil)‎>‎
‎<OFICIO (Mexico)‎>‎
6X93-05K