<User Management>

همه تنظیمات مربوط به مدیریت کاربر دستگاه با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.

<System Manager Information Settings>

شناسه یا PIN را منحصراً برای مدیران سیستمی که امتیازات دسترسی به <Network> و <Management Settings> دارند مشخص کنید. شناسه <System Manager ID> و PIN <System Manager PIN> است. همینطور می توانید نام مدیر سیستم را نیز ثبت کنید. تنظیم PIN و شناسه مدیر سیستم
<System Manager ID and PIN>
یک شماره برای PIN و شناسه مدیر سیستم وارد کنید.
<System Manager ID>
<System Manager PIN>
<System Manager Name>
نویسه های عددی حرفی برای نام مدیر سیستم وارد کنید.

<Department ID Management>

با تنظیم عملکرد مدیریت شناسه بخش، به واسطه استفاده از شناسه‌های متعدد دسترسی به دستگاه را کنترل کنید. تنظیم مدیریت شناسه بخش
<Department ID Management>
<Off>
<On>
‎<Allow Print Jobs (Unknown IDs)‎>‎
<Off>
<On>
می‌توانید <Register/Edit> را انتخاب کنید تا شناسه‌های بخش ثبت و تنظیمات شناسه‌های ثبت‌شده اصلاح شوند.
شما می‌توانید با انتخاب <Count Mngt.‎> بر اساس شناسه بخش کل تعداد صفحات کارهایی را که تاکنون انجام شده‌اند بررسی کنید.
6X93-05U