Osnovni načini umetanja papira

U ovom se odjeljku opisuje opći način umetanja papira, kao što je umetanje običnog ili recikliranog papira. Umetnite često korištene vrste i veličine papira u ladicu za papir. Kada privremeno koristite papir koji nije umetnut u ladicu za papir, papir umetnite u višenamjenski odlagač.
Za dodatnu kasetnu jedinicu Cassette Feeding Module-AK slijedite postupak za umetanje papira u ladicu za papir.
Ako na pakiranju papira postoje upute o strani na koju valja umetnuti papir pridržavajte se tih uputa.
Papir se može preklapati pri ulaganju, a može doći i do zaglavljivanja papira, ovisno o površini reza papira. Promjena orijentacije papira i njegovo ponovno umetanje može smanjiti učinak reza površine.
Ako se papir potroši a ispisivanje zaustavi, uložite još papira. Ispisivanje se nastavlja nakon ulaganja nove količine papira.

Umetanje papira u ladicu za papir

1
Uhvatite ručku ladice za papir i izvlačite ladicu dok se ne zaustavi.
Ladica za papir 1
Ladica za papir 2
2
Pritisnite prema dolje metalnu ploču kako biste ju zaključali.
Ladica za papir 1
Ladica za papir 2
3
Podesite položaj vodilica za papir.
Pri umetanju papira u ladicu za papir 1
1
Dok pritišćete gornji dio desne vodilice, pomaknite je i poravnajte s indikatorom veličine papira za umetanje.
2
Dok pritišćete gornji dio prednje vodilice, pomaknite je i poravnajte s indikatorom veličine papira za umetanje.
Pri umetanju papira u ladicu za papir 2
1
Otpustite desnu vodilicu i utaknite ju u utore poravnato s oznakom koja označava veličinu papira koji želite.
2
Podignite polugicu za zaključavanje () na prednjoj kliznoj vodilici i pomaknite ju prema nazad ili naprijed kako bi bila poravnata sa žlijebom koji označava veličinu papira koji želite podesiti.
3
Spustite polugicu za zaključavanje i tako učvrstite prednju vodilicu u njezinom ležištu.
Indikatori formata papira
Sljedeće kratice na indikatorima formata papira u ladici za papir naznačuju formate papira:
LGL: Legal
LTR: Letter
STMT: Statement
4
Pripremite papir.
Dobro razlistajte bunt papira te poravnajte njegove rubove na ravnoj površini.
Dobro razlistajte snop papira sa sva četiri ruba.
Neka bude dovoljno zraka između njih.
5
Umetnite papir.
Vodite računa da format papira podešen za ladicu odgovara formatu papira koji u nju stavljate.
Umetnite snop papira sa stranom za ispis okrenutom prema gore uz desnu vodilicu ladice za papir.
Ladica za papir 1
 
Ladica za papir 2
Prilikom umetanja papira ne prelazite crtu za ograničenje količine.
Pripazite da snop papira ne prelazi crtu za ograničenje količine (). Umetanje previše papira može uzrokovati zaglavljivanje.
Ako koristite papir s logotipom, obratite pozornost na orijentaciju pri umetanju u izvor papira. Ulaganje već ispisanog papira
Kada umećete omotnice, obratite pozornost na orijentaciju i pripreme prije polaganja omotnice. Umetanje omotnica
Za više informacija o papiru koji se može umetnuti, pogledajte odjeljak Dostupni papir
6
Pažljivo umetnite ladicu za papir u uređaj.
Kada umetnete ladicu s papirima, a mogućnost <Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir> postavljena je na <Uključeno>, prikazat će se ekran za potvrdu.
»
Nastavite na Određivanje veličine i vrste papira u ladici za papir
Promjena formata i vrste papira
Ako umetnete drugi format ili vrstu papira u uređaj, svakako promijenite postavke. Ako ne promijenite postavke, uređaj ne može pravilno ispisivati.

Umetanje papira u višenamjenski odlagač

1
Otvorite višenamjensku ladicu.
Izvucite pomoćnu ladicu () i produžetak ladice () prilikom umetanja papira velike veličine.
2
Podesite klizne vodilice () da odgovaraju veličini originala.
3
Pripremite papir.
Dobro razlistajte bunt papira te poravnajte njegove rubove na ravnoj površini.
Dobro razlistajte snop papira sa sva četiri ruba.
Neka bude dovoljno zraka između njih.
Posebice, potpuno razdvojite svaki list kad koristite prozirne folije.
4
Gurajte papir u višenamjenski odlagač dok se ne zaustavi.
Papir uložite s ispisom okrenutim prema dolje.
Kada se papir do kraja uloži, prikazat će se zaslon na kojem se navodi veličina i vrsta papira.
Prilikom umetanja papira ne prelazite crtu za ograničenje količine.
Pripazite da snop papira ne prelazi preko crte za ograničenje količine. Umetanje previše papira može uzrokovati zaglavljivanje.
Ako koristite omotnice s logotipom, obratite pozornost na orijentaciju pri umetanju u izvor papira.
Umetanje omotnica
Ulaganje već ispisanog papira
Broj listova koje možete istovremeno umetnuti ovisi o vrsti papira. Pojedinosti potražite u odjeljku Glavna jedinica.
»
Nastavite na Određivanje veličine i vrste papira u višenamjenskoj ladici
SAVJETI
Ispis na pozadini ispisanog papira (druga stranica stranice s dvije strane)
Moguć je ispisivanje na stražnjoj strani ispisanog papira. Izravnajte ispisani papir i umetnite ga u višenamjenski ulagač sa stranom na kojoj će se ispisivati licem prema dolje (prethodno ispisana strana licem prema gore). Potom pritisnite <2. strana obostranog> na zaslonu da biste odabrali vrstu papira.
Koristite samo papir ispisan na ovom uređaju.
Umetanje prozirnica
Ako dođe do uvlačenja više listova papira ili se zaglavi papir, svaki list umetnite zasebno.
Ako prozirne folije ostavite umetnute u višenamjensku ladicu, one bi se mogle međusobno zalijepiti i uzrokovati uvlačenje više listova ili zaglavljenje. Po završetku ispisa preostale neispisane prozirnice vratite u njihovo originalno pakiranje i pohranite na suho i hladno mjesto.
6W22-01W