Fiksiranje veličine i vrste papira za upotrebu u višenamjenskoj ladici

Ako u višenamjenskoj ladici uvijek upotrebljavate papir iste veličine i vrste, preporuča se da fiksirate postavku veličine i vrste papira za višenamjensku ladicu. To je praktično jer time štedite vrijeme i trud potrebne da zadate postavke svaki put kada umetnete papir u višenamjensku ladicu.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Postavke papira>  <Standardne postavke višenamjskog odlagača>.
3
Pritisnite <Koristi podešeno>  <Registriraj>.
4
Odaberite veličinu papira.
Registriranje papira standardne veličine
Registriranje papira prilagođene veličine
Registriranje omotnica
5
Odaberite vrstu papira i pritisnite<OK>.
6
Pritisnite <OK>.
7
Pritisnite <Zatvori>.
6W22-02E