Αντιγραφή αντικριστών σελίδων σε δύο ξεχωριστές σελίδες

 
Μπορείτε να αντιγράφετε πρωτότυπο με δύο αντικριστές σελίδες, όπως βιβλία και περιοδικά, σε ξεχωριστές σελίδες, διαχωρίζοντας τις αριστερές από τις δεξιές σελίδες. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα 2 όψεων αντιγράφοντας την δεξιά σελίδα στην μπροστινή πλευρά και την αριστερή σελίδα στην πίσω πλευρά.
Κατά τη σάρωση αντικριστών σελίδων βιβλίου ή δεμένου πρωτοτύπου, τοποθετήστε το πρωτότυπο στην επιφάνεια σάρωσης. Τοποθετήστε το με την εκτυπωμένη όψη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε τη γωνία του με την επάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Αντιγραφή αντικριστών σελίδων σε δύο φύλλα χαρτιού.

1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Βιβλίο 2 Σελίδες>.
5
Πατήστε   <Κλείσιμο>.
6
Πατήστε .
Ξεκινάει η αντιγραφή.

Αντιγραφή αντικριστών σελίδων και στις δύο όψεις ενός φύλλου χαρτιού.

1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής.
4
Πατήστε <2-Όψεις>  <Βιβλίο 2-Όψεις>.
5
Ελέγξτε και αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τον τύπο του πρωτοτύπου σας.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε <Ορισμός Λεπτομερειών>.
<Βιβλίο 2-Όψεις>
Εάν επιλέξετε <Αριστερά/Δεξιά 2-Όψεις>, η αριστερή και η δεξιά σελίδα που είναι αντικριστά στο πρωτότυπο αντιγράφονται ξεχωριστά και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού.
Εάν επιλέξετε <Μπροστά/Πίσω 2-Όψεις>, η μπροστινή και η πίσω όψη της σελίδας που είναι αντικριστά στο πρωτότυπο αντιγράφονται και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού.
6
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε .
Θα ξεκινήσει η σάρωση.
Για να σαρώσετε την επόμενη σελίδα, τοποθετήστε το πρωτότυπο και πατήστε . Αφού σαρώσετε όλα τα πρωτότυπα, μεταβείτε στο βήμα 7.
8
Πατήστε <Εναρξη Αντιγρ>.
Ξεκινάει η αντιγραφή.
6W1U-03X