Έλεγχος των αποτελεσμάτων αντιγραφής

 
Πριν από την αντιγραφή μεγάλου όγκου εγγράφων, μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα αντιγραφής εκτυπώνοντας ένα δείγμα. Ελέγχοντας τα αποτελέσματα αντιγραφής, μπορείτε να περιορίσετε τα σφάλματα εκτύπωσης.
Η ένδειξη <Δείγμα Αντιγραφής> εμφανίζεται μόνο αν έχετε ορίσει ταυτόχρονα να δημιουργήσετε πολλαπλά αντίγραφα και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Σελιδοποίηση
Περιστροφή 90 Μοίρες
Φυλλάδιο

Έλεγχος των αποτελεσμάτων αντιγραφής μέσω δημιουργίας αντιγράφου (Δείγματος αντιγραφής)

Όταν επιλέξετε τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων, μπορείτε να δημιουργήσετε πρώτα ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου σας για να ελέγξετε το αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε τα υπόλοιπα αντίγραφα. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μόνο συγκεκριμένες σελίδες του πρωτοτύπου σας.
1
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον τροφοδότη. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Εισαγάγετε το πλήθος των αντιγράφων και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ανάλογα με τον σκοπό και τις ανάγκες σας. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
4
Πατήστε <Δείγμα Αντιγραφής> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
5
Επιλέξτε τις σελίδες για το δείγμα αντιγραφής και πατήστε <OK>.
Εάν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις σελίδες, επιλέξτε <Όλες οι Σελίδες>.
Για να αντιγράψετε συγκεκριμένες σελίδες, επιλέξτε <Καθορισμένες Σελίδες>. Εισαγάγετε τις σελίδες πατώντας <Πρώτη Σελίδα> ή <Τελευταία Σελίδα>.
Εάν επιλέξετε <Όλες οι Σελίδες>
Εάν επιλέξετε <Όλες οι Σελίδες>, ο μετρητής της συσκευής προσμετρά τα δοκιμαστικά σετ σαν αντίγραφα.
Εάν επιλέξετε <Καθορισμένες Σελίδες>
Καθορίστε τις σελίδες με βάση τον αριθμό σελίδων αντιγραφής. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός σελίδων του εγγράφου είναι 10 και αντιγράφετε έχοντας ρυθμίσει τη λειτουργία 2 σε 1 (Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο (Ν σε 1)), ο αριθμός των τελικών σελίδων είναι 5. Εάν θέλετε να αντιγράψετε από την έβδομη ως τη δέκατη σελίδα του πρωτοτύπου, ορίστε την τέταρτη σελίδα στο <Πρώτη Σελίδα> και την πέμπτη σελίδα στο <Τελευταία Σελίδα>.
6
Πατήστε  για να σαρώσετε τα πρωτότυπα και, στη συνέχεια, πατήστε <Εναρξη Αντιγρ>.
Το δείγμα αντιγραφής εκτυπώθηκε. Ελέγξτε το αποτέλεσμα.
Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στο αποτέλεσμα αντιγραφής
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπ.> για να εκτυπώσετε τον αριθμό αντιγράφων που έχετε ορίσει. Εάν επιλέξατε <Όλες οι Σελίδες> στο βήμα 5, εκτυπώνονται όλα τα αντίγραφα εκτός από ένα. Εάν επιλέξατε <Καθορισμένες Σελίδες> στο βήμα 5, εκτυπώνονται όλα τα αντίγραφα.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
Πατήστε <Αλλαγή Ρυθμίσεων> για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Η ένδειξη <Δείγμα Αντιγρ.> εμφανίζεται μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων. Εκτυπώστε ξανά ένα δείγμα.
6W1U-041