Περιορισμός πρόσβασης στο Βιβλίο διευθύνσεων και στις λειτουργίες αποστολής

Μπορείτε να ορίσετε PIN για το βιβλίο διευθύνσεων για να εμποδίσετε τους χρήστες να επεξεργάζονται τις πληροφορίες του προορισμού, ή μπορείτε να περιορίσετε τους διαθέσιμους προορισμούς αποστολής, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποστολή εγγράφων σε λάθος παραλήπτες, υποχρεώνοντας τους χρήστες να εισάγουν τον αριθμό φαξ δύο φορές για επιβεβαίωση πριν από την αποστολή.
6W1U-09S