Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων

 
Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαρροή ευαίσθητων ή προσωπικών πληροφοριών από το βιβλίο διευθύνσεων, ορίζοντας ΡΙΝ ή εμποδίζοντας την εμφάνιση ορισμένων προορισμών στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε και το ίδιο το βιβλίο διευθύνσεων. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.

Ρύθμιση PIN για το βιβλίο διευθύνσεων

Το Βιβλίο Διευθύνσεων μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να απαιτείται από τους χρήστες η εισαγωγή αριθμού PIN προκειμένου να προσθέσουν νέες καταχωρίσεις στο βιβλίο διευθύνσεων ή να επεξεργαστούν υπάρχουσες καταχωρίσεις. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας του βιβλίου διευθύνσεων. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι ακόμη κι αν οριστεί ΡΙΝ για το βιβλίο διευθύνσεων, ο χρήστης που συνδέεται με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να προσθέσει και να επεξεργαστεί καταχωρήσεις χωρίς να εισάγει το απαιτούμενο ΡΙΝ.
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Ορισμός Προορισμού>  <PIN Βιβλίου Διευθύνσεων>  <Ρύθμιση>.
3
Ορίστε το PIN για επεξεργασία του Βιβλίου Διευθύνσεων.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <Επιβεβαίωση>. Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά το PIN και πατήστε το <OK>.
Δεν μπορείτε να ορίσετε κωδικό PIN που περιέχει μόνο μηδενικά, όπως "00" ή "0000000".
Για να απενεργοποιήσετε το PIN, πατήστε  για να διαγράψετε το PIN (αφήστε κενό το πλαίσιο κειμένου) και πατήστε <OK>.
4
Πατήστε <OK>.
Εκτός του ορισμού κωδικού PIN για το Βιβλίο Διευθύνσεων, μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω την ασφάλεια με τις ακόλουθες ενέργειες:
Περιορισμός της προσθήκης νέων προορισμών Περιορισμός Διαθέσιμων Προορισμών
Απενεργοποίηση της λειτουργίας αποστολής φαξ από υπολογιστή Περιορισμός αποστολής φαξ από υπολογιστή

Περιορισμός πρόσβασης σε προορισμούς καταχωρισμένους στο βιβλίο διευθύνσεων

Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό πρόσβασης για σημαντικές επαγγελματικές επαφές και για άλλους προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων, οι οποίοι δεν θέλετε να εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες. Οι προορισμοί με καταχωρισμένο αριθμό πρόσβασης εμφανίζονται μόνο στους χρήστες που πληκτρολογούν τον σωστό αριθμό πρόσβασης. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καταχώρισης αριθμού πρόσβασης.
Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καταχώρισης αριθμού πρόσβασης, οι χρήστες δεν μπορούν να ορίσουν προορισμό χρησιμοποιώντας τις <Προηγούμ. Ρυθμίσεις>.
  <Ορισμός Προορισμού>  <Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων>  <On>  <OK>
Αφού διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να καταχωρίσετε τους αριθμούς πρόσβασης στο βιβλίο διευθύνσεων.
Μπορείτε να εισάγετε έως επτά ψηφία για τον αριθμό πρόσβασης. Εάν εισάγετε λιγότερα από επτά ψηφία, η συσκευή αποθηκεύει τον αριθμό πρόσβασης προσθέτοντας το απαιτούμενο πλήθος μηδενικών στην αρχή για να τον κάνει επταψήφιο.
Παράδειγμα: Εάν εισάγετε <321>, αποθηκεύεται η τιμή <0000321>.
Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό πρόσβασης αποτελούμενο μόνο από ψηφία μηδέν, όπως π.χ. <0000000>.
Εάν εισάγετε αριθμό που ξεκινά με μηδενικά, π.χ. <02> ή <002>, τα μηδενικά αγνοούνται και ο αριθμός καταχωρίζεται ως <0000002>, σαν να είχατε εισάγει δηλαδή τον αριθμό <2>.

Απόκρυψη του βιβλίου διευθύνσεων

Ορίστε αν θα αποκρύπτεται το βιβλίο διευθύνσεων και τα κουμπιά μνήμης. Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστές ρυθμίσεις για το φαξ, καθώς και για τη σάρωση και την αποστολή.
Απόκρυψη του βιβλίου διευθύνσεων φαξ και των κουμπιών μνήμης
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων> <On> <OK>
Απόκρυψη του βιβλίου διευθύνσεων σάρωσης και αποστολής και των κουμπιών μνήμης
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων> <On> <OK>
6W1U-09U