Διαμόρφωση της μεθόδου ελέγχου λήξης για ληφθέντα πιστοποιητικά

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να ελέγξετε αν τα πιστοποιητικά που έχουν ληφθεί από τον αποστολέα είναι έγκυρα: Να τα συγκρίνετε με τη λίστα ανάκλησης πιστοποιητικού (CRL) που έχει καταχωριστεί στη συσκευή και να υποβάλετε ερώτημα σε εξυπηρετητή OCSP (διαδικτυακό πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού) (διακομιστής που υποστηρίζει OCSP). Ορίστε τη μέθοδο για τον έλεγχο της λήξης των πιστοποιητικών ανάλογα με το περιβάλλον σας. Αυτή η καταχώριση μπορεί να εκτελεστεί μόνο από τον διαχειριστή.

Καταχώριση λίστας ανάκλησης πιστοποιητικού (CRL)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να καταχωρίσετε λίστα ανάκλησης πιστοποιητικού (CRL). Για πληροφορίες σχετικά με τα CRL που μπορούν να καταχωριστούν στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Device Management] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Certificate Revocation List (CRL) Settings] (Ρυθμίσεις email).
4
Κάντε κλικ στο [Register CRL...].
5
Καταχωρίστε το CRL.
Επιλέξτε [Browse...], καθορίστε το αρχείο (CRL) για καταχώριση και κάντε κλικ στην [Register].
Διαχείριση των CRL
Μπορείτε να ελέγξετε τις αναλυτικές ρυθμίσεις ή να διαγράψετε τα CRL στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4.
Κάντε κλικ στο για να εμφανιστούν σχετικές αναλυτικές πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο [Verify CRL] σε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε αν το CRL είναι έγκυρο.
Για να διαγράψετε ένα CRL, επιλέξτε αυτό που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete] [OK].

Διαμόρφωση του διαδικτυακού πρωτοκόλλου κατάστασης πιστοποιητικού (OCSP)

Μπορείτε να διαμορφώσετε το επίπεδο ελέγχου του πιστοποιητικού και τον εξυπηρετητή OCSP στον οποίο θα συνδέεστε.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Device Management]  [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)], και διαμορφώστε το διαδικτυακό πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού (OCSP).
[Certificate Verification Level]
Ορίστε αν θα απενεργοποιούνται τα πιστοποιητικά σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:
Όταν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στον εξυπηρετητή OCSP
Όταν λήξει το χρονικό όριο
Όταν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της λήξης, όπως όταν το αποτέλεσμα του ελέγχου της λήξης ενός πιστοποιητικού μέσω του εξυπηρετητή OCSP είναι άγνωστο
[OCSP Responder Settings]
Ορίστε το URL για σύνδεση στον εξυπηρετητή OCSP.
[Custom URL]
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Use custom URL] ή [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], εισαγάγετε το URL του εξυπηρετητή OCSP (μόνο κώδικας ASCII, μέγιστο 255 χαρακτήρες).
[Communication Timeout]
Ορίστε το χρονικό όριο λήξης της επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή OCSP. Η σύνδεση ακυρώνεται αν δεν υπάρχει απόκριση από τον εξυπηρετητή OCSP εντός του χρονικού ορίου.
5
Κάντε κλικ στο [OK].
6W1U-0AE