Χρήση ατομικής πιστοποίησης για τη διαχείριση εκτύπωσης/αποστολής φαξ/απομακρυσμένης σάρωσης μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη διαχείριση ατομικής πιστοποίησης σε εργασίες εκτύπωσης, αποστολής φαξ και απομακρυσμένης σάρωσης (Χρήση του υπολογιστή σας για τη σάρωση (Απομακρυσμένη Σάρωση) (Windows)) μέσω υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία, καθώς η συσκευή δεν αποδέχεται αυτές τις ενέργειες αν δεν πιστοποιηθεί ο χρήστης.
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Περιορ.Εργ.από Απομακρ.Συσκ.Χωρίς Πιστοπ.Χρήστη>  <On>  <OK>      <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>
6W1U-090