Διαμόρφωση των λειτουργιών πιστοποίησης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις μεθόδους σύνδεσης χρήστη, συσκευές πιστοποίησης, και άλλες λειτουργίες πιστοποίησης με βάση το περιβάλλον του συστήματος και τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πώς θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.

Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης

Ορίστε τις μεθόδους σύνδεσης χρήστη (Μέθοδος σύνδεσης) και τις συσκευές πιστοποίησης (Συσκευή πιστοποίησης). Λάβετε υπόψη ότι οι συσκευές πιστοποίησης θα πρέπει να ρυθμιστούν πριν από τη διαμόρφωση των παρακάτω ρυθμίσεων.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Authentication Management] (Ρυθμίσεις email).
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Basic Settings] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Edit...] (Ρυθμίσεις email).
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Use the user authentication function] και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Επιλέξτε τις μεθόδους σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και ορίστε αναλυτικές ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις συσκευής πιστοποίησης.
Χρήση πιστοποίησης μέσω πληκτρολογίου
Διαμόρφωση αναλυτικών ρυθμίσεων για τις λειτουργίες πιστοποίησης
6
Κάντε κλικ στο [Update].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής
Η μέθοδος πιστοποίησης που επιλέγεται για το πεδίο [Web Service Authentication Method:] χρησιμοποιείται και για την εκτέλεση ατομικής πιστοποίησης με λογισμικό διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων. <Εισαγ/Εξαγ από Λογισμικό Διαχ. Βιβλίου Δ/νσεων>

Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης

Μπορείτε να ορίσετε πότε θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης επιλέγοντας είτε «όταν αρχίζει η χρήση της συσκευής» ή «όταν πατηθεί κάποιο κουμπί λειτουργίας». Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση «όταν πατηθεί κάποιο κουμπί λειτουργίας», μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση χρήστη. Οι λειτουργίες που δεν ορίζονται είναι διαθέσιμες για μη καταχωρισμένους χρήστες.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Authentication Management] (Ρυθμίσεις email).
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Control Panel Settings] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Edit...] (Ρυθμίσεις email).
5
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
[Login Settings]
Στο πεδίο [Display Login Screen:], επιλέξτε πότε θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
Αν επιλέξατε [Display login screen when functions requiring authentication are selected], επιλέξτε και τις λειτουργίες για τις οποίες θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
Αν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, η επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> μπορεί να οριστεί σε <On>. Η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων αναφέρεται στη συνέχεια. <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when operation is started on the device]: τα στοιχεία
<Αντιγραφή/Εκτύπωση>, <Αποστολή>, και <Αποθήκευση> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζονται σε <On>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when functions requiring authentication are selected] και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Copy], [Access Stored Files], ή [Print] στην επιλογή [Select Function That Will Require Authentication]: το στοιχείο
<Αντιγραφή/Εκτύπωση> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζεται σε <On>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when functions requiring authentication are selected] και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Fax] ή [Scan and Send] στην επιλογή [Select Function That Will Require Authentication]: το στοιχείο
<Αποστολή> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζεται σε <On>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when functions requiring authentication are selected] και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Scan and Store] στην επιλογή [Select Function That Will Require Authentication]: το στοιχείο
<Αποθήκευση> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζεται σε <On>
Αν θέλετε να ρυθμίσετε την επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> σε <Off>, ρυθμίστε την στο <Off> μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ρύθμιση.
[Login Screen Background Settings]
Μπορείτε να ορίσετε εικόνα φόντου για την οθόνη σύνδεσης.
6
Κάντε κλικ στο [Update].
6W1U-08Y