Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρήστη για το Google Cloud Print

Διαμορφώστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να συσχετίσετε χρήστες που έχουν πιστοποιηθεί με την Πιστοποίηση Χρήστη με εργασίες Google Cloud Print για σκοπούς διαχείρισης. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι απαραίτητες για τη χρήση του Google Cloud Print.
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία όταν ο χρήστης που χρησιμοποιεί το Google Cloud Print έχει ήδη εγγραφεί ως χρήστης για πιστοποίηση χρήστη, αλλά και όταν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος.

Αν ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος

Όταν ο χρήστης καταχωρίζει τις ρυθμίσεις

Συνδεθείτε στο Remote UI και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις.
Εκκινήστε το Remote UI κάντε κλικ στο [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  καθορίστε [E-Mail Address:] για [Google Cloud Print Information].

Όταν ο διαχειριστής καταχωρίζει τις ρυθμίσεις

Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις από τη διαχείριση χρηστών στο Remote UI. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή

Όταν ο διαχειριστής καταχωρίζει τις ρυθμίσεις μέσω αρχείου CSV

Μπορούν επίσης να προστεθούν διευθύνσεις e-mail με την επεξεργασία ενός αρχείου CSV. Συσχέτιση διευθύνσεων email Google Cloud Print με χρήστες που χρησιμοποιούν αρχείο CSV

Αν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος

Ο διαχειριστής θα πρέπει επίσης να ορίσει τη [E-Mail Address:] για τις [Google Cloud Print Information] όταν καταχωρίζει τον χρήστη. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Αν η μέθοδος πιστοποίησης οριστεί σε [Picture Login] και η [User Registration Method:] οριστεί σε [Register Automatically When Job Is Received] (Διαμόρφωση των λειτουργιών πιστοποίησης), καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες ως οι πληροφορίες του χρήστη για εργασία που εκτελείται από λογαριασμό με όνομα «user1@example.com».
Ρυθμίσεις που καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων χρηστών
Όνομα χρήστη: user1@example.com
Google Cloud Print Settings
Όνομα χρήστη: user1
Όνομα τομέα: example.com
Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη σύνδεσης για τη Σύνδεση με εικόνα
user1
example.com
Κατά την εκτύπωση, επιλέξτε «user1@example.com» στον πίνακα ελέγχου για να συνδεθείτε  επιλέξτε <Εκτύπωση> (Οθόνη <Αρχική>) εκτελέστε την εκτύπωση.
6W1U-08A