Χρήση WSD

Το "WSD (Web Services on Devices)" είναι μια λειτουργία για την αναζήτηση συσκευών στο δίκτυο. Η χρήση του WSD σας επιτρέπει να βρείτε αυτόματα τη συσκευή στο δίκτυο από έναν υπολογιστή και να ξεκινήσετε τη σάρωση του πρωτοτύπου στη συσκευή. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται "Σάρωση WSD". Για να χρησιμοποιήσετε τη Σάρωση WSD, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε ορισμένες διαδικασίες. Προετοιμασία για Σάρωση WSD
Στις παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμη η Σάρωση WSD.
Είναι ενεργοποιημένο το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Χρησιμοποιείται η Πιστοποίηση Κωδικών Τμημάτων ως υπηρεσία σύνδεσης Αλλαγή Υπηρεσιών Σύνδεσης

Προετοιμασία για Σάρωση WSD

Από τον πίνακα ελέγχου
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις WSD>.
3
Πατήστε <On> για το <Χρήση Σάρωσης WSD>.
4
Πατήστε <OK>.
Από έναν υπολογιστή
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Start] (Ρυθμίσεις δικτύου) [Devices and Printers] (Ρυθμίσεις email).
6
Κάντε κλικ στο [Add a device].
7
Επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στο [Next].
Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας στην οθόνη.
Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή, ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στη ρύθμιση του τείχους προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του υπολογιστή.
6W1U-07A