Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

 
Μπορείτε να καθορίσετε το θέμα, το σώμα, τη διεύθυνση απάντησης και την προτεραιότητα που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή των εγγράφων σας ως συνημμένα σε e-mail.
Η διεύθυνση απάντησης πρέπει να καθοριστεί από αυτές που είναι αποθηκευμένες στο βιβλίο διευθύνσεων. Αποθηκεύστε εκ των προτέρων την επιθυμητή διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Μπορείτε να καθορίσετε έναν προορισμό από το βιβλίο διευθύνσεων μιας κινητής συσκευής. Μπορείτε επίσης να στείλετε πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουν το θέμα, το σώμα και το όνομα αρχείου από την κινητή συσκευή στη συσκευή. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές λειτουργίες σάρωσης πρωτοτύπων
5
Πατήστε <Επιλογές> και καθορίστε τις ρυθμίσεις e-mail.
Για καθορισμό θέματος/σώματος
Για να καθορίσετε τη διεύθυνση για απάντηση
Για καθορισμό προτεραιότητας
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε .
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή.
6W1U-076