Βασικές λειτουργίες σάρωσης πρωτοτύπων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες για τη σάρωση πρωτοτύπων.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
Καθορισμός προορισμών από το βιβλίο διευθύνσεων
Καθορισμός προορισμών από τα πλήκτρα μνήμης
Χειροκίνητη καταχώριση προορισμών
Καθορισμός προορισμών σε διακομιστή LDAP
Καθορισμός της διεύθυνσης του e-mail σας
Καθορισμός προσωπικού φακέλου
Καθορισμός προορισμών από το βιβλίο διευθύνσεων μιας κινητής συσκευής
Καθορισμός διευθύνσεων σε Cc/Bcc
Για να καθορίσετε πολλαπλούς προορισμούς, πατήστε <Ορισμός Προορισμών> και καθορίστε έναν επιπλέον προορισμό.
Για να διαγράψετε έναν προορισμό, επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε <Διαγρ. Προορ.>.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό και να πατήσετε <Λεπτομ> για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες για τον προορισμό.
Μπορείτε να διαγράψετε προορισμούς με το <Λεπτομ> μόνο για προορισμούς που καθορίστηκαν με τη λειτουργία Νέος Προορισμός και για προορισμούς που αποκτήθηκαν μέσω διακομιστή LDAP.
Εάν ο διακομιστής διαμορφώνει τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος, η πιστοποίηση μεταξύ διακομιστή και συσκευής πελάτη πραγματοποιείται κατά τη λήψη του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/των πλήκτρων μνήμης από τη συσκευή πελάτη. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω αντιστοίχισης του κωδικού υπεύθυνου συστήματος και του κωδικού PIN υπεύθυνου συστήματος που έχουν οριστεί από τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη. Αλλαγή κωδικού και ΡΙΝ του υπεύθυνου συστήματος.
Η διαθεσιμότητα του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/των πλήκτρων μνήμης εξαρτάται από την κατάσταση των πληροφοριακών ρυθμίσεων του υπεύθυνου συστήματος για τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Όταν ο διακομιστής εκτελεί τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Όταν η συσκευή πελάτης εκτελεί τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Αντιστοίχιση του κωδικού υπεύθυνου συστήματος και του κωδικού PIN υπεύθυνου συστήματος για τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη
Δυνατότητα χρήσης του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/πλήκτρου μνήμης
Εκτελεί
Εκτελεί
Ταιριάζει
Ναι
Αντιστοίχιση
Όχι
Δεν εκτελεί
-
Όχι
Δεν εκτελεί
Εκτελεί
-
Ναι
Δεν εκτελεί
-
Ναι
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται.
Επιλογή μορφής αρχείου
Επιλογή ανάλυσης
Καθορισμός του μεγέθους σάρωσης πρωτοτύπων
Επιλογή έγχρωμης σάρωσης/ασπρόμαυρης σάρωσης
Σάρωση και των δύο πλευρών των πρωτοτύπων
5
Πατήστε .
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
Για να ακυρώσετε τη σάρωση, πατήστε <Άκυρο> ή   <Ναι>.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις επικοινωνίας ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό. Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Έλεγχος του συνολικού αριθμού των καθορισμένων προορισμών
Ο συνολικός αριθμός προορισμών που καθορίσατε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά περιοχή της οθόνης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε ότι ο αριθμός των προορισμών είναι σωστός πριν από την αποστολή.
Άμεση ακύρωση εργασίας που αποστέλλεται
Αν πατήσετε στον πίνακα ελέγχου ενώ γίνεται αποστολή μιας εργασίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα <Ακύρωση της ακόλουθης εργασίας Αποστολής;>. Πατήστε <Ναι> για ακύρωση της αποστολής.
Μπορείτε να επιλέξετε <Πιο Πρόσφατη Εισερχόμ. Εργ.> ή <Αποστελλόμενη Εργασία> για να επιλέξετε την εργασία προς ακύρωση. <Εργασία που θα Ακυρωθεί Όταν Πατηθεί το Στοπ>
Πατήστε όταν υπάρχουν πολλαπλές εργασίες αποστολής, για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής εργασίας αποστολής προς ακύρωση. Εάν δεν εμφανίζεται η εργασία αποστολής που θέλετε να ακυρώσετε, πατήστε <Έλεγχος Άλλων Εργ.> για να εμφανίσετε την ένδειξη<Εργασίες Αποστολής>. Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση και πατήστε <Άκυρο>.
Για να ελέγξετε τις καταστάσεις για απεσταλμένα/αποθηκευμένα έγγραφα
Στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>, μπορείτε να ελέγξετε τις καταστάσεις για απεσταλμένα/αποθηκευμένα έγγραφα. Αυτή η οθόνη σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε/αποθηκεύσετε ξανά τα έγγραφα ή να ακυρώσετε την αποστολή/αποθήκευση αφού ελέγξετε τις καταστάσεις. Έλεγχος κατάστασης και αρχείου καταγραφής σαρωμένων εγγράφων
Όταν το <Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας> έχει ρυθμιστεί στο <On>, η ένδειξη <ΈλεγχοςΚατάστ> εμφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη μετά τη λήψη μιας απεσταλμένης εργασίας. <Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας>
Για να εκτυπώσετε την αναφορά αποτελεσμάτων της αποστολής/αποθήκευσης
Στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης, αν πατήσετε <Επιλογές> <Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ θα έχετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης της αναφοράς των αποτελεσμάτων της αποστολής/αποθήκευσης.
Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία για κάθε εργασία από το <Επιλογές>, πρέπει να επιλέξετε <Μόνο για Σφάλματα> ή <Off> στο <Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ> και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε το <Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές> σε <On>.
Όνομα αρχείου
Όταν γίνεται αποστολή/αποθήκευση ενός αρχείου, το όνομά του ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την παρακάτω μορφή. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ώστε να μπορεί να εκχωρηθεί ένα διαφορετικό όνομα. Ορισμός ονόματος αρχείου
Κατά την αποστολή μέσω e-mail
Μορφή «Αριθμοί εργασίας (τέσσερα ψηφία)_αριθμός σελίδων (τρία ψηφία).επέκταση αρχείου», όπως για παράδειγμα «1042_001.jpg»
Κατά την αποστολή σε διακομιστή αρχείων
Μορφή «Έτος, μήνας, ημέρα, ώρα και δευτερόλεπτο της αποθήκευσης του αρχείου (14 ψηφία).επέκταση αρχείου», όπως για παράδειγμα «20151030133541.jpg»
Θέμα e-mail
Το θέμα που εισαγάγεται στο <Προεπιλεγμένο Θέμα> ορίζεται αυτόματα (<Προεπιλεγμένο Θέμα>). Αν καθορίσετε ένα διαφορετικό θέμα, αλλάξτε τη ρύθμιση ή καθορίζετε κάθε φορά που στέλνετε ένα e-mail (Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail).
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Προσδιορισμός του επάνω και του κάτω μέρους στο πρωτότυπο
Μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό του εγγράφου πριν τη σάρωση ώστε το επάνω και το κάτω μέρος να βρίσκονται στη σωστή θέση όταν το απεσταλμένο/αποθηκευμένο αρχείο προβάλλεται σε έναν υπολογιστή.
Όταν τοποθετείτε ένα πρωτότυπο μεγέθους A4, πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης <Προσανατολ. ΠεριεχΠρωτοτ> <Επάνω σε Απομακρ. Πλευρά> <OK>.
Όταν τοποθετείτε ένα πρωτότυπο μεγάλου μεγέθους όπως μεγέθους A3, πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης <Προσανατολ. ΠεριεχΠρωτοτ> επιλέξτε <Επάνω σε Απομακρ. Πλευρά> ή <Επάνω σε Πλάγια Πλευρά> ανάλογα με τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου πατήστε <OK>.
Καθορισμός πολλαπλών προορισμών που περιλαμβάνουν φαξ
Ρυθμίζοντας το <Ενεργοποίηση Φαξ σε Λειτουργία Σάρωση και ΑΠ> σε <On> έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε προορισμούς φαξ από την οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης (<Εμφάνιση Λειτουργίας Φαξ>). Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για τον καθορισμό πολλαπλών προορισμών που περιλαμβάνουν φαξ, όπως κατά την αποθήκευση ενός αντιγράφου ενός απεσταλμένου φαξ σε ένα διακομιστή αρχείων.
Έλεγχος των σαρωμένων εικόνων πριν από την αποστολή/αποθήκευση
Μπορείτε να ελέγξετε τις σαρωμένες εικόνες στην οθόνη προεπισκόπησης πριν από την αποστολή/αποθήκευση. Έλεγχος των σαρωμένων πρωτοτύπων πριν από την αποστολή/αποθήκευση (Προεπισκόπηση)
Καταχώριση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
Μπορείτε να συνδυάσετε τους προορισμούς και τις ρυθμίσεις σάρωσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση. Πατώντας το εν λόγω κουμπί κατά τη σάρωση πρωτοτύπων, μπορείτε να ολοκληρώσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις σας. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
6W1U-06C