Άλλες Ρυθμίσεις Δικτύου

Πραγματοποιήστε τις ακόλουυες ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον δικτύωσής σας.

Ορισμός της κατάσταση PASV για το FTP.

Η λειτουργία PASV είναι μια λειτουργία επικοινωνίας μέσω διακομιστή FTP που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά αρχείων. Καθορίστε αυτήν τη ρύθμιση στο<On> ώστε η συσκευή να μπορεί να συνδέεται σε διακομιστή FTP, ακόμη και αν η συσκευή βρίσκεται μέσα σε τείχος προστασίας. Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία PASV στον διακομιστή FTP.
  <Προτιμήσεις>   <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Χρήση Κατάστασης FTP PASV>  <On>  <OK>

Καθορισμός ρυθμίσεων SNTP

Το SNTP είναι ένα πρωτόκολλο για τη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή ώρας στο δίκτυο. Το SNTP χρησιμοποιείται όταν πρέπει να ρυθμιστεί η ώρα της συσκευής και του διακομιστή σε περιπτώσεις που η πιστοποίηση ασφαλείας πραγματοποιείται τη στιγμή της πρόσβασης σε έναν διακομιστή LDAP. Ρυθμίστε τη διαφορά ώρας (ζώνη ώρας) εκ των προτέρων, καθώς οι ενέργειες βασίζονται στη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις SNTP>.
3
Πατήστε <On> στο <Χρήση SNTP> και εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
<Διάστημα Ελέγχου>
Διαμορφώστε το καθορισμένο χρονικό διάστημα σε λεπτά για να ρυθμίσετε την ώρα.
<Διεύθυνση Διακομ. NTP>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή NTP. Όταν χρησιμοποιείται ο διακομιστής DNS, αντί για διεύθυνση IP, μπορείτε να εισαγάγετε "host name.domain name" (FQDN) χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. (Παράδειγμα: "ntp.example.com").
<Έλεγχος Διακομ. NTP>
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ ενός αποθηκευμένου διακομιστή και του SNTP. Όταν μια σύνδεση πραγματοποιηθεί σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη "OK". Ωστόσο, επιβεβαιώνεται μόνο η κατάσταση της επικοινωνίας και η ρύθμιση της ώρας δεν πραγματοποιείται.
Για να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό ώρας μέσω SNTP με τον διακομιστή NTP, απαιτείται να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη ζώνη ώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε   <Ναι>.

Παρακολούθηση της συσκευής από τα συστήματα διαχείρισης συσκευών

Όταν χρησιμοποιείται λογισμικό διαχείρισης συσκευής όπως το iW Management Console, μπορείτε να συλλέγετε/διαχειρίζεστε διάφορες πληροφορίες, όπως πληροφορίες ρύθμισης, πληροφορίες διεύθυνσης και πληροφορίες σφάλματος συσκευής στο δίκτυο μέσω του διακομιστή.
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις Εντοπισμού Multicast>.
3
Ρυθμίστε το <Απόκριση> στο <On>, πατήστε <Όνομα Scope> και εισαγάγετε όνομα πεδίου.
Εισαγάγετε ένα όνομα πεδίου από τις ρυθμίσεις αναζήτησης πολλαπλής διανομής στο<Όνομα Scope>.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε   <Ναι>.
6W1U-014