Iekārtu pārslēgšana sinhronizācijai

Šajā nodaļā aprakstīta iekārtu pārslēgšanas procedūra sinhronizēšanai pēc pielāgoto iestatījumu sinhronizācijas sākšanas.
Informāciju par serveriekārtas nomaiņu, skatiet iekārtas ar servera funkciju norādēs.

Klientiekārtas nomaiņa

Lai nomainītu klientiekārtu uz jaunu, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.
Serveriekārta (serveriekārta/klientiekārta)
Klientiekārta
Klientiekārta
1
Apturiet sinhronizāciju [Synchronize Custom Settings] mērķa klientiekārtas attālā interfeisā. Iestatījumu sinhronizēšanas uzsākšana
Ja klientiekārta nedarbojas, izdzēsiet mērķa klientiekārtu sadaļā [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] serveriekārtas (serveriekārta/klientiekārta) attālajā interfeisā.
2
Sinhronizācijas konfigurēšana jaunā klientiekārtā Iestatījumu sinhronizēšanas uzsākšana
Ja sinhronizācija klientiekārtā netika pareizi apstādināta vai arī klientiekārta nav tikusi izdzēsta sadaļā [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] serveriekārtas (serveriekārta/klientiekārta) attālajā interfeisā, tiks uzskatīts, ka šī klientiekārta joprojām tiek izmantota.
6W25-0C6