Spausdinimo būsenos ir istorijos tikrinimas

Galite peržiūrėti spausdinimo užduočių laukimo būseną ir patikrinti, ar spausdinimo metu neįvyko klaida. Taip pat galima naudoti kitas operacijas, tokias kaip dokumento spausdinimas prieš kitus dokumentus ir laikinas spausdinimo sustabdymas ar atšaukimas.
Kai naudojama asmeninio autentifikavimo valdymo funkcija, ekrane <Būkl. kontrolė> galite apriboti vartotojų galimybes atlikti su kitų vartotojų užduotimis susijusius veiksmus. <Prieigos prie kitų vartotojo užduočių apribojimas>
1
Paspauskite Būkl. kontrolė.
2
Paspauskite <Kopija/atspaudas>  <Užduoties būklė>.
Norėdami peržiūrėti tik ketinamus spausdinti dokumentus, viršutinėje ekrano dalyje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite <Spausdinti>.
3
Patikrinkite būseną.
Paspaudus <Detaliau> po to, kai pasirenkamas dokumentas, galima atšaukti spausdinimą, patikrinti užduoties būseną ir pan.
Paspaudus <Atšaukti> po to, kai pasirenkamas dokumentas, galima atšaukti spausdinimą.
Paspaudus <Pertraukim./spsd. pirm.> po to, kai pasirenkamas dokumentas, parodomos funkcijos <Pertraukimas ir spausdin.> ir <Spausdinimo pirmumas>. Paspaudus <Pertraukimas ir spausdin.> sustabdoma vykdoma spausdinimo užduotis ir nedelsiant pradedamas pasirinkto dokumento spausdinimas. Paspaudus <Spausdinimo pirmumas> pasirinktas dokumentas perkeliamas į laukiančių dokumentų sąrašo viršų ir atspausdinamas užbaigus vykdomą spausdinimo užduotį.
Norėdami nepaisyti klaidos ir tęsti spausdinimą, paspauskite <Detaliau> pasirinkite dokumentą  paspauskite <Praleisti klaidą>.
Norėdami priverstinai atspausdinti neatspausdintą aparato užduotį, paspauskite <Detaliau>  pasirinkite dokumentą  paspauskite <Popieriaus tiekimas>.
Negalite pertraukti spausdinimo užduoties dėl kitos užduoties. Jei bandote pertraukti užduotį ir pradėti kitą užduotį, nauja užduotis bus pradėta užbaigus vykdomą užduotį.

Spausdinimo istorijos tikrinimas

Paspauskite <Užduoties žurnalas>, kad peržiūrėtumėte atspausdintų dokumentų sąrašą. Jei dokumentas atspausdinamas be problemų, stulpelyje <Rezultatas> rodoma reikšmė <Gerai>. Jei rodoma reikšmė <NG>, tai reiškia, kad spausdinimas buvo atšauktas arba įvyko klaida.
Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pasirinkite dokumentą ir paspauskite <Detaliau>.
Norėdami atspausdinti istorijos sąrašą, paspauskite <Spausdin. sąrašas>.
6W24-061