<Aparato valdymas>

Galite nurodyti parametrus, susijusius su įrenginio valdymu ir pasirinktiniais gaminiais.
<Aparato informacijos parametrai>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Įveskite pavadinimą ir įrengimo vietą, kad identifikuotumėte aparatą.
<Import./eksport. iš adr. knygų valdymo progr. įranga>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Nustatykite, ar importuoti / gauti prieigą prie adresų knygų, esančių adresų knygų valdymo programinėje įrangoje.
<Aparato parašo sertifikato patvirtinimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Patikrinti aparato parašo sertifikato išsamius parametrus. Galite patikrinti, ar sertifikatas galioja.
<Vartotojo parašo sertifikato patvirtinimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Patikrinkite aparato parašo sertifikato išsamius parametrus, kurie pasiekiami prisijungusiam vartotojui. Galite patikrinti, ar sertifikatas galioja.
<Sertifikatų parametrai>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Galite tvarkyti aparate naudojamus raktus / sertifikatus, CA sertifikatus ar sertifikatų atšaukimo sąrašą (CRL). Taip pat galite nustatyti sertifikato būsenos protokolą tinkle (OCSP)
<Užduoties būklės rodymas prieš autentifik.>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar riboti prieigą prie ekrano <Būkl. kontrolė>, kai naudojama prisijungimo paslauga.
<Prieigos prie kitų vartotojo užduočių apribojimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar neleisti vartotojams atlikti operacijų su kitų vartotojų užduotimis ekrane <Būkl. kontrolė>, kai naudojama vartotojo autentifikavimo funkcija.
<Užduočių žurnalo rodymas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar rodyti užduočių žurnalus ekrane <Būkl. kontrolė>. Taip pat galite pasirinkti, ar leisti įrenginių valdymo programinei įrangai gauti užduočių žurnalus iš aparato. Pagrindiniai jutiklinio ekrano ekranai
<Audito žurnalo įrašymas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar pradėti žurnalo įrašymą. Informacijos apie žurnalų tipus ieškokite skirsnyjeSistemos techniniai duomenys.
<Tinklo autentifikavimo žurnalo gavimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar pradėti žurnale fiksuoti autentifikavimą, atliktą, kai prie aparato prisijungta per tinklą, pvz., kai spausdinama iš kompiuterio arba pasiekiama Išplėstinė sritis.
<Veiksmų mygtukais žurnalo išsaugojimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirink, ar įrašyti vartotojų atliktų mygtukų paspaudimų žurnalą. Išanalizavę įrašytus žurnalus, galite apžvelgti, kaip naudojamas aparatas.
<Priežiūros atstovo prieigos ribojimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Galima nustatyti, kad būtų ribojami vartotojo informacijos ar su saugumu susijusių parametrų pakeitimai, kai aparatą apžiūri ar remontuoja vietinis įgaliotasis „Canon“ atstovas.
<Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas (klientas)>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Galite sinchronizuoti kelių tinkle veikiančių „Canon“ daugiafunkcių spausdintuvų personalizuotus duomenis. Šį parametrą būtina įjungti net ir paslaugų aparate, jei norite valdyti aparatą kaip kliento aparatą. Sinchronizavimo nustatymo pradžia
<Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Asmeninių parametrų valdymas>
Pasirinkite, ar leisti prie aparato prisijungusiems vartotojams naudoti personalizavimo funkciją, kuri leidžia keisti, pavyzdžiui, ekrano kalbą, prieigos parametrus ir nustatyti ekraną, kuris rodomas po paleidimo / atkūrimo.
<Veiksmas, kai viršijamas maks. vartotojų skaičius>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Asmeninių parametrų valdymas>
Pasirinkite, kaip aparatas apdoros vartotojų ar grupių asmeninius parametrus (vartotojų parametrų informacija), kai viršijamas vartotojų, kuriems aparatas gali įrašyti įvairius parametrus, skaičius.
<Numatytojo ekrano paleidus/atkūrus naudojimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Asmeninių parametrų valdymas>
Pasirinkite, ar leisti kiekvienam vartotojui nustatyti paleidimo / atkūrimo metu rodomą ekraną.
<Administratoriaus slaptažodžio inicijavimo draudimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar riboti <Admin. slaptaž. inicijavimas> ([Skaitiklio / įrenginio informacija] klavišas <Aparato info./kita>) naudojimą.
<Specialiojo režimo veiksmų apribojimas>
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>
Pasirinkite, ar riboti specialiojo režimo, kurį naudoja techninės priežiūros atstovas techninės priežiūros tikslais, naudojimą.
6W24-0FS