Parametrų / įregistravimo lentelė

Toliau išvardintus parametrus galima pasirinkti arba išsaugoti parametrų / įregistravimo ekrane.
Kai kurie parametrai, atsižvelgiant į aparate sumontuotos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, gali būti nerodomi.
Atsižvelgiant į parametrus, kai kurie pakeitimai gali būti pritaikyti ne iš karto. Tokiu atveju būtina atlikti vieną iš toliau išvardytų veiksmų.
Ekrane paspauskite <Taip>, šitaip patvirtindami, kad norite atlikti pakeitimus.
Paspauskite   <Par. keit. taikymas>.
Iš naujo įjunkite aparatą.
Parametrai, kuriuos gali nustatyti administratoriai ir įprasti vartotojai, skiriasi ir priklauso nuo administratoriaus nustatytų apribojimų.

Parametrų aprašas

Aprašomos kiekvieno parametro elemento, esančio parametrų / įregistravimo lentelėje, funkcijos. Keičiami parametrai gali skirtis priklausomai nuo vartotojo įgaliojimų ir naudojamo aparato. Parametro elementai ir vertės nurodytos po parametro aprašu. Numatytieji gamykliniai parametrai nurodyti paryškintais raudonais ženklais.

„DeviceAdmin“ ir „NetworkAdmin“

Elementai „DeviceAdmin“ ir „NetworkAdmin“ nurodomi kiekvienam parametrų / įregistravimo lentelėje esančiam elementui. Jei aparatui nustatytas administratoriaus vaidmuo, vartotojai su teisėmis Administrator gali keisti visus parametrus, o įprasti vartotojai gali keisti tik dalį parametrų. Tuo tarpu vartotojai su teisėmis DeviceAdmin ar NetworkAdmin gali keisti tam tikrus parametrus net tada, kai prieiga prie šių parametrų ribojama. Šių parametrų atveju reikšmės „Taip“ ir „Ne“ nurodo, ar šiuos parametrus galima keisti turint DeviceAdmin ir NetworkAdmin teises.

„Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje“

Elementas „Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje“ nurodomas prie kiekvieno parametrų / įregistravimo lentelėje esančio elemento. Reikšmės „Taip“ ir „Ne“ nurodo, ar parametrą galima nustatyti nuotolinėje vartotojo sąsajoje.

Funkcija „Importuoti viską“

Elementas „Funkcija „Importuoti viską““ nurodomas parametrų / įregistravimo lentelėje. Atsižvelgiant į tai, ar parametro elementas gali būti importuojamas kaip paketas, nurodomos reikšmės „A“, „B“, „C“, arba „Ne“. Reikšmės „A“, „B“ ir „C“ žymi toliau išvardytus atvejus.

A atvejis

Visų parametrų importavimas į jūsų aparatą
Aparato parametrų informacijos atkūrimas, siekiant kurti atsargines kopijas.
 
 
Eksportavimas
 
 
 
Importavimas
 
 
 
Parametrų informacija

B atvejis

Visų parametrų importavimas į to paties modelio aparatą
Taikoma tos pačios serijos aparatams.
 
Eksportavimas
 
 
 
Parametrų informacija
 
Importavimas
 
 

C atvejis

Visų parametrų importavimas į skirtingo modelio aparatą
Taikoma modeliams, kurie palaiko paketinį importavimą
 
Eksportavimas
 
 
 
Parametrų informacija
 
Importavimas
 
 

Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają

Šiame skirsnyje nurodoma, kurie parametrų / įregistravimo lentelės elementai atitinka nuotolinės vartotojo sąsajos paketinio importavimo funkcijos elementus. Neimportuojami / neeksportuojami elementai yra pažymėti ženklu „-“. Visų parametrų importavimas / eksportavimas
Elementai, kuriuos galima pasirinkti naudojant nuotolinės vartotojo sąsajos paketinio eksportavimo funkciją, nurodyti toliau.
Elementai, kuriuos galima pasirinkti naudojant paketinio eksportavimo funkciją
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* Informacijos apie dalyje [Personal Setting Information] esančius parametrus ieškokite Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas. Pasirinkite elementą dalyje „Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają“, kuri pateikta parametrų / įregistravimo lentelėje, kai eksportuojate vertę (kurią nustatote <Aparato parametrai>) iš nuotolinės vartotojo sąsajos. <Asmeniniai parametrai> ir <Aparato parametrai>
6W24-0CA