Stille inn lyder

Du kan justere volumet på lyden som avgis fra maskinen når en faks sendes eller mottas. I tillegg til å innstille lyder for fakser kan du spesifisere om det skal avgis lyder ved bekreftelse eller advarsler.
Denne innstillingen fungerer bare for Linje 1 (standardlinjen). Bruk denne innstillingen med Linje 1 (standardlinjen).

Justere volumet for sending/mottak av fakser

Du kan justere volumet på kommunikasjonslydene under fakssending og lyden som produseres for resultatet av fakssending/-mottak.
1
Trykk på Voluminnstillinger-tast. Kontrollpanel
2
Juster volumet eller spesifiser innstillingen, og trykk på <OK>.
<Alarmvolum>
Juster volumet på lyden som avgis når en faksoverføring avbrytes, eller når en mottatt faks er blitt skrevet ut. Hvis du ikke ønsker at det avgis en lyd, trykker du  helt til venstre.
<Kontroller volum>
Juster volumet på lyd som avgis når en faks sendes. Hvis du ikke ønsker at det avgis en lyd, trykker du  helt til venstre.

Innstille bekreftelseslyden og advarselslyd

Du kan individuelt justere tonen som høres når kontrollpaneltaster og taster på berøringspanelet trykkes og feiltonen som høres når det oppstår et problem med maskinen. Du kan også angi om en lyd skal avgis for resultatet av sende-/mottaksresultat for Faksminnelås.
1
Trykk på Voluminnstillinger-tast. Kontrollpanel
2
Trykk på <Andre voluminnst.>.
Hvis alternativet om å aktivere bruken av faksfunksjonen ikke er installert (Systemvalg), vises <Volume Settings>.
3
Still inn hver bekreftelseslyd/advarselslyd, og trykk på <Lukk>.
Innstillingsalternativer
Beskrivelse
<Tastetone>
Lyd avgis hver gang det trykkes på en tast på kontrollpanelet eller en knapp på berøringspanelskjermen trykkes.
<Ugyldig tastetone>
Lyd avgis når en ugyldig taste-/knapphandling utføres, som når du angir et nummer utenfor det gyldige innstillingsområdet
<Fyll opp lageret for toner>
Lyd produsert når mengden toner er lav
<Glemt originaltone>
Lyd produsert hvis originalen forblir på glassplaten etter at operasjonen er ferdig
<Feiltone>
Lyd produsert når det oppstår en feil, for eksempel papirstopp eller driftsfeil
<Jobb utført tone>
Lyd lages når en operasjon som kopiering eller skanning er fullført
<Hvilemodustone>
Lyd produsert når hvilemodus aktiveres for maskinen, eller når maskinen er slått AV hvis du setter <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> til <På>. (Avhengig av situasjonene starter ikke maskinen raskt opp og tonen lyder ikke.)
<Innloggingstone>
Lyd produsert når innlogging er vellykket
<Sluttone minnemot/send>
Lyd produsert når sending / mottak av faksminnelås fullføres uten feil Lagre mottatte dokumenter på maskinen (minnemottak)
<Minnemott./-send. Feiltone>
Lyd produsert når sending / mottak av faksminnelås fullføres med en feil Lagre mottatte dokumenter på maskinen (minnemottak)
4
Trykk på <OK>.
6W27-032