Kontrollpanel

Denne delen beskriver navnene og funksjonene på tastene på kontrollpanelet.

Berøringspanel

I tillegg til skjermen med innstillinger for alle funksjonene, vises feilstatusen også i dette displayet. Bruke displayet

[Innstillinger/lagring]-knappen

Trykk for å starte spesifisering av mange av innstillingene for maskinen, som <Preferanser> eller <Innstill mottaker>. Innstillinger/registrering

Talltaster ([0]–[9])

Trykkes for å taste tallverdier. Taste bokstaver

[Strømsparing]-knappen

Trykk for å sette maskinen i hvilemodus. Tasten lyser når maskinen er i hvilemodus. Aktivering av hvilemodus

Justeringsbryter for lysstyrke

Brukes for å justere lysstyrken på berøringspanelet. Vri på bryteren for å øke lysstyrken, og ned for å redusere den.

Voluminnstillinger-tast

Trykk på for å vise skjermen når du vil justere lydvolumet for fakskommunikasjonen eller stille inn alarmlyden når det oppstår en feil. Stille inn lyder

[Teller-/enhetsinformasjon]-knappen

Trykk for å vise totalt antall sider som brukes for operasjoner, for eksempel kopiering eller utskrift, på berøringspanelet. Du kan også kontrollere maskinens serienummer, IP-adresse og enhetsinformasjon for valgfrie produkter. Kontrollere antallet sider for kopiering/utskrift/faksing/skanning

[Klarere]-knappen

Trykk for å slette tastede verdier eller tegn.

[Stopp]-knappen

Stopper en sendejobb eller en utskriftsjobb. Avbryte sending/utskrift av jobber

Berøringspenn for panelet

Brukes når displayet benyttes, f.eks. for å taste bokstaver.

[Start]-knapp

Trykk for å starte kopiering eller skanning av originaler.

Feil-indikator

Blinker eller tennes når det oppstår en feil, for eksempel en papirstopp.
Hvis Feil-indikatoren blinker, må du følge instruksene som vises på berøringspanelet. Fjerne papirstopp
Hvis Feil-indikatoren lyser stabilt rødt, må du kontakte en lokal autorisert Canon-forhandler.

Behandler/data-indikator

Blinker mens operasjoner som sending eller utskrift utføres. Lyser grønt når det finnes dokumenter som venter på behandling.

[Nullstille]-knapp

Trykk for å avbryte innstillingene og gjenopprette tidligere spesifiserte innstillinger.

ID (Logg inn/ut)-tast

Trykk på denne tasten for å logge på når det kreves personlig autentisering. Når du er ferdig med å bruke maskinen, trykker du på denne tasten igjen for å logge av. Logge på maskinen
6W27-01K