Kopiere separate skannede originaler sammen (jobboppbygging)

 
Selv om du har for mange originaler å plassere i arkmateren på én gang, kan du skanne originalene separat og kopiere dem som en gruppe dokumenter. Originaler som skannes både med materen og glassplaten, kan også kopieres på en gang.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Jobb-bygging>  <Lukk>.
5
Trykk på  for å skanne originalene.
Når skanningen er fullført, vises det en skjerm der du blir bedt om å skanne neste original.
6
Plasser neste original og trykk på  for å skanne originalen.
Gjenta dette trinnet til du er ferdig med å skanne alle originalene.
For å endre skanneinnstillingene trykker du på <Endre innst.>.
Følgende funksjoner kan brukes i <Endre innst.>: Du må angi nødvendige skanneinnstillinger på forhånd, siden du ikke kan endre de andre funksjonene i løpet av jobboppbygging-modus.
<Kopiprosent>
<2-sidig original>
<Tetthet>
<Originaltype>
Hvis du vil spesifisere <N på 1 >-modus sammen med jobboppbygging, kan du ikke endre <Kopiprosent>, og <Tetthet> i <Endre innstillinger>.
7
Trykk på <Strt kopiering>.
Kopieringen starter.
6W27-040