Prepínanie zobrazovaného jazyka

Môžete zmeniť jazyk a rozloženie klávesnice, ktoré sa zobrazujú na displeji dotykového panela. Ak často prepínate jazyky, v záujme pohodlia je dobré používať tlačidlo <Prepnúť jazyk/klávesnicu>. Na zobrazenie tohto tlačidla na displeji dotykového panela použite nasledujúci postup.

Prepínanie zobrazovaného jazyka a rozloženia klávesnice

1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby>  <Nastavenia zobrazenia>  <Prepnúť jazyk/klávesnicu>.
3
Vyberte jazyk zo zoznamu a stlačte tlačidlo <OK>.
V prípade niektorých jazykov je možné meniť rozloženie klávesnice. Po výbere jazyka stlačte tlačidlo <Nastaviť>, vyberte typ rozloženia a stlačte tlačidlo <OK>.

Zobrazenie tlačidla <Prepnúť jazyk/klávesnicu> na displeji dotykového panela

1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby>  <Nastavenia zobrazenia>  <Zobraziť tlačidlo prepnutia jazyka/klávesnice>.
3
Stlačte tlačidlo <Zap.>  <OK>.
Ak nastavíte možnosť <Zap.>, tlačidlo  sa zobrazí v dolnej časti displeja dotykového panela. Medzi aktuálne zobrazovaným jazykom a inými jazykmi môžete prepínať stlačením tlačidla <Prepnúť jazyk/klávesnicu>, vybratím požadovaného jazyka zo zoznamu a následným stlačením tlačidla <OK>.
Môžete zmeniť zobrazovaný jazyk pre každého prihláseného používateľa. Prispôsobenie vzhľadu a prevádzkových podmienok obrazovky
6W29-02X