Prispôsobenie displeja dotykového panela

V záujme zjednodušenia používania obrazovky <Domov> a obrazovky základných funkcií pre každú funkciu môžete prispôsobiť obrazovku zmenou usporiadania tlačidiel alebo vytvorením tlačidlových skratiek. Navyše môžete zefektívniť prácu uložením nastavení, ktoré sú už špecifikované pre často používané funkcie, pod tlačidlo <Osobné>/<Zdieľané>, alebo prispôsobením pracovného prostredia svojim predstavám prostredníctvom osobných nastavení.
Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Poradie, veľkosť a počet tlačidiel zobrazených na obrazovke <Domov> je možné zmeniť a rovnako je možné zmeniť aj obrázok pozadia. V časti <Nastavenia správy obrazovky Domov> môžete konfigurovať nastavenia zobrazenia časového prehľadu a zobraziť/skryť funkčné tlačidlá.
Vytvorenie skratky
Tlačidlové skratky funkcií je možné zobraziť na obrazovke každej funkcie. Uloženie často používaných funkcií je pohodlné, pretože umožňuje nepretržité používanie funkcií bez potreby návratu na obrazovku <Domov>.
Uloženie obľúbených nastavení
Ak často používate rovnakú kombináciu nastavení na kopírovanie, faxovanie a skenovanie, v záujme zvýšenia pohodlia si môžete tieto nastavenia uložiť ako <Obľúbené nastav.>.
Prispôsobenie obrazovky základných funkcií
Môžete zmeniť tlačidlá nastavení, ktoré sa zobrazujú na obrazovkách základných funkcií (na kopírovanie, faxovanie a skenovanie). Môžete tiež zobraziť rôzne obrazovky základných funkcií prispôsobené pre každého prihláseného používateľa.
Vytvorenie tlačidla <Osobné>/<Zdieľané>
Na obrazovke <Domov> si môžete ľubovoľne ukladať často používané funkcie a postupy nastavovania.
Zmena zobrazovaného jazyka
Môžete zmeniť jazyk, ktorý sa zobrazuje na displeji dotykového panela a klávesnici.
Vytvorenie skratky Nastavenia/Registrácia
Môžete vytvoriť skratku pre každú položku nastavenia, ktorú zobrazíte stlačením tlačidla . Ak často používate položku nastavenia, ktorá je vnorená hlboko v štruktúre úrovní, na vyvolanie tejto položky a rýchle prepnutie zobrazenia môžete použiť skratku.
Nastavenia pre každého používateľa (osobné nastavenia)
Zobrazenia a prevádzkové prostredie je možné meniť pre každého používateľa.
6W29-02J