Inicializácia všetkých údajov/nastavení

 
Všetky nastavenia zariadenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty z výroby. Keďže údaje v pamäti sa prepíšu hodnotami bez významu, takto zabránite externým únikom dôverných údajov v prípade likvidácie zariadenia. Na vykonanie inicializácie sú potrebné oprávnenia správcu.
Pred inicializáciou sa uistite, že sa žiadne dokumenty nespracovávajú ani nečakajú na spracovanie. Tieto dokumenty sa po vykonaní inicializácie odstránia.
Počas inicializácie nevypínajte zariadenie. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pamäte zariadenia.
Celý proces inicializácie môže trvať 30 minút alebo dlhšie. Zariadenie počas procesu inicializácie nemožno používať.
Pred vykonaním inicializácie
Dôležité údaje si zálohujte alebo ich exportujte do súboru.
Údaje na overovanie používateľov zaregistrované v lokálnom zariadení pre potreby správy osobného overovaniaRegistrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
Keď sa používa heslo na ochranu nastavení politiky zabezpečenia
Na inicializáciu nastavení zariadenia je potrebné zadať heslo. Používanie hesla na ochranu nastavení politiky zabezpečenia
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Nastavenia správy>  <Správa dát>  <Inicializovať všetky dáta/nastavenia>.
3
Stlačte tlačidlo <Áno>.
Vykoná sa inicializácia. Po dokončení tohto procesu sa zariadenie reštartuje a vytlačí sa zostava o inicializácii všetkých údajov a nastavení.
Keď sa zobrazí hlásenie <A security policy is applied to this device.>, správca zabezpečenia musí zadať heslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho správcu zabezpečenia. Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie
Aj keď údaje z výpisu úloh možno inicializáciou všetkých údajov a nastavení odstrániť, výsledok tlače zostavy o inicializácii všetkých údajov a nastavení sa zaznamená do výpisu tlače. Kontrola stavu a histórie tlače
TIPY
Je možné aj individuálne vybrať niektoré nastavenia zariadenia a obnoviť ich výrobné predvolené hodnoty. Nastavenia/Registrácia
6W29-0C7